Gia công các sản phẩm

Gia công các sản phẩm hạt nhựa PVC sử dụng dùng trong ngành điện.

Gia công các sản phẩm nhựa PVC khác theo yêu cầu và khuôn mẫu của khách hàng. 

Nhận chế tạo khuôn mẫu sản phẩm nhựa PVC theo yêu cầu của khách hàng.